Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego Informuje zainteresowanych maturzystów i przyszłych studentów I roku studiów o możliwości uzyskania stypendium w ramach XXIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2024/2025.

 

Postanowienia ogółne:

Stypendium pomostowe, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach.
Roczne stypendium wynosi 10.000,00 zł i jest przyznanwane na okres 10 miesięcy.Stowarzyszenie rekomenduje i przyznaje stypendia wspólnie z F.E.P. w Łodzi.

Kryteria przyznawania stypendium

Zgodnie z §3 regulaminu do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów,techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2024 roku i dostali się na I rok studiów, spełniając łącznie następujące warunki:

1/ są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka

2/ posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXIII edycji Programu tj. SWRPC w Człuchowie

3/ mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys.mieszkańców potwierdzone zameldowaniem.Okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata.

3/ pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2969 zł brutto wyliczony z czerwca 2024 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

4/ osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100.

Algorytm obliczenia liczby puktów zamieszczony jest w załączniku nr1 do Regulaminu.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendaji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający w/w warunki wypełnia wniosek online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 9 lipca do 20 sierpnia 2024r do godziny 16.

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2024r.

Zarząd Stowarzyszenia WRPC