Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie.

 

Organizacyjna Innowacja Pedagogiczna SU

Imię i nazwisko autora:
Samorząd Uczniowski

Temat innowacji:
Lubię pogadać z koleżankami i kolegami w czasie przerwy.

Data wprowadzenia: rok szkolny 2020/2021
Data zakończenia: 20 czerwca 2021r.

 

1. Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie wszystkich klas liceum. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Działania innowacyjne odbywać się będą w ramach przerw śródlekcyjnych. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do ograniczenia korzystania w czasie przerw z telefonów, komputerów i Internetu oraz do nawiązywania relacji z rówieśnikami .
W sytuacji pandemii kontakty rówieśnicze oparte są na zasadach bezpieczeństwa z zachowaniem procedur obowiązujących w szkole.


2. Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Lubię pogadać z moimi koleżankami i kolegami podczas przerw” jest odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne związane z korzystaniem z różnego rodzaju komunikatorów, a także wyjściem naprzeciw budowaniu pozytywnych relacji i postaw młodzieży. Innowacja realizowana była w ubiegłym roku szkolnym i przyniosła oczekiwane efekty.

3. Opis innowacji:

Wstęp
Z badań wynika, że ok. 95% młodych ludzi używa telefonów komórkowych, z czego połowa aktywnie z nich korzysta kilkadziesiąt razy dziennie. Coraz częściej określa się ich mianem „pokolenia pochylonych głów”. Smartfony i ich wykorzystanie są nieodłącznym elementem każdego dnia. Mają one ogromny wpływ na codzienne życie. Obejmuje to także relacje interpersonalne, a przede wszystkim relacje z rówieśnikami. Coraz częściej używa się smartfona każdego dnia i czasami nie uczestniczy się w rozmowach i dyskusjach. Codzienne relacje interpersonalne zastępowane są relacjami wirtualnymi. Stąd potrzeba odbudowy wśród uczniów naszego liceum relacji międzyludzkich, bezpośrednich, opartych na spotkaniu i rozmowie.

Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów liceum.

Cele innowacji

1. Cel główny - rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.
2. Cele szczegółowe:

 1. budowanie relacji rówieśniczych;
 2. zachęcanie do rozmów z rówieśnikami;
 3. kształtowanie u uczniów kultury wypowiedzi;
 4. przygotowanie uczniów do wejścia w dorosłe życie i nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi.

Plan działania

 1. Ustalenie założeń do realizacji innowacji – zebranie Samorządu Uczniowskiego
 2. Pogadanki na lekcjach wychowawczych – omówienie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktów z innymi osobami oraz przypomnienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole
 3. Przygotowanie podczas godzin wychowawczych plakatów i haseł promujących budowanie relacji rówieśniczych
 4. Ustalenie listy form aktywnego spędzania czasu podczas przerw
 5. Przerwa bez „komórki” –środa – 10.30

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:

 • Mają możliwość nawiązać bezpośredni kontakt z rówieśnikami.
 • Uczą się poprawnych zasad porozumiewania się, empatii, zrozumienia drugiego człowieka.
 • Wykorzystują możliwości jakie dają inne formy spędzania wolnego czasu – np. tenis stołowy.

Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej dyrekcja i nauczyciele przeprowadzą :

 • obserwacje;
 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami.

Szczegółowa analiza obserwacji i przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane
w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.