Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Dostępne są stypendia „budżetowe” i finansowane z „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja”.

1. finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków do 2 sierpnia 2021 r. Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2020/2021 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 • w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen:
 • w przypadku ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,
 • w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

2. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 2 sierpnia 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 • w roku szkolnym 2022/2023 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 • w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
 • • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
 • • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
 • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 • uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 • W celu złożenia wniosku należy:

wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
wydrukowany w dwóch egzemplarzach wniosek powinien zostać:
•opatrzony pieczęcią szkoły i pieczęcią dyrektora szkoły/zastępcy dyrektora szkoły oraz podpisany przez dyrektora szkoły/zastępcę dyrektora szkoły, w następujących punktach wniosku:
• potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę,
• załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń (§ 4 ust. 5 pkt 3 Regulaminu),
podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego, w następujących punktach wniosku:
• oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
• załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki (§ 4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu),
• załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia (§ 4 ust. 5 pkt 5 Regulaminu) (jeśli dotyczy),
• załącznik nr 6 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (§ 4 ust. 5 pkt 6 Regulaminu) (jeśli dotyczy).
jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 2 sierpnia 2021 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium – Pomorski program pomocy stypendialnej”.
Drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie: https://des.pomorskie.eu