Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) - dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego; (Dz.U.2020.346 j.t.).

 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do szkoły:
 1. W celu złożenia wniosku do szkoły konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 
 2. Adres ESP Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie to /ZSGIO/SkrytkaESP. 
 3. Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl. 
 4. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) można załatwiać sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 5. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 6. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy szkoły (7.00-15.00) do Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie ul. Kusocińskiego 1 na nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 lub płyta CD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
 7. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do szkoły:
 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wykaz osiągnięć naszych uczniów. Wykazy sporządzone w podziale na lata szkolne.

Osiągnięcia

Zestawienie realizowanych lub współrealizowanych przez szkołę projektów.

Projekty

Podpisane przez szkołę wielopłaszczyznowe porozumienia o współpracy.

Współpraca

Uroczystości, akcje, imprezy, konkursy - organizacja życia szkolnego.

Organizujemy

W GALERIACH

Pomiar smogu