Terminarz działań gimnazjalisty.

i love banner

Od 14 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum.

 

Od 22 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Do 05 lipca 2018 r. do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

06 lipca 2018 r. do godz. 12.00
Ogłosimy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

 

Od 06 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 11 lipca 2018 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia :

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  o ile nie zostały ww. dokumenty złożone wcześniej.

Jeżeli nie dostarczysz wymaganych dokumentów przed upływem wyznaczonego terminu, oznacza to rezygnację z kandydowania do szkoły i skreślenie Cię z listy kandydatów zakwalifikowanych.

 

Poza tym dostarcz do nas:

 • kartę zdrowia bez karty szczepień;
 • 2 zdjęcia;
 • kserokopię aktu urodzenia;
 • w przypadku kandydatów z orzeczonymi dysfunkcjami (dysortografia, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) - orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • w przypadku kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością - kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w obwolucie (koszulce).

 

Do 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00
Ogłosimy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

REKRUTACJA na 2018/2019

plakat 2018

 • icon O szkole
 • icon Nasze osiągnięcia
 • icon Rekrutacja do klas pierwszych
 • icon Almanach absolwentów
 • icon Multimedia
Listy absolwentów, zdjęcia klasowe, wspomnienia, zjazdy... Read More

GALERIA ZDJĘĆ

pion JPG

Szkolny fanpage