Informujemy, że budynek Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie jest monitorowany.
Monitoring obejmuje także najbliższe otoczenie budynku szkoły.

Klauzula informacyjna 

dotycząca funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

1.  Administratorem (operatorem systemu monitoringu) jest Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego ul. Kusocińskiego 1; 77-300 Człuchów, reprezentowane przez dyrektora szkoły.

2.    W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
uzyskanych w wyniku funkcjonowania systemu monitoringu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez administratora danych osobowych - Panią Magdaleną Marią Kowalczyk - za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 59 83 45 366.

3.    System monitoringu ma na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły, miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach zawarte są w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły (kliknij i pobierz).

5. Posiadacie Państwo prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych,

2)    żądania usunięcia danych, gdy:

a)    dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

b)    dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

3)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

4)    prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. lit. a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
kandydatów na pracowników oraz pracowników
Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie reprezentowane przez dyrektora szkoły.

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez administratora danych osobowych, Panią Magdaleną Marią Kowalczyk za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 59 83 45 366.

3.    Informuję Pania/Pana o przetwarzaniu danych osobowych takich, jak: 

I.    W przypadku kandydata do pracy:
a)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w LO w Człuchowie;
b)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
c)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane osobowe przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
d)    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
e)    Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania  przechowywane będą przez okres 10 lat (zgodnie z art. 4421 paragraf 1, w związku a art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny). Pozostałe Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru lub do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 
II.    W przypadku pracownika szkoły:
a)    Imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci Pana/Pani – zgodnie z Art. 221 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917). Podanie ww. danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania, natomiast niepodanie danych będzie uniemożliwiało nawiązanie stosunku pracy.
b)    Pozostałe dane osobowe takie jak: wysokość wynagrodzenia, wymiar urlopu, przyczyny nieobecności w pracy, stopień awansu zawodowego, stan zdrowia zgodnie z ustawą Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917), ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 1189 t. j.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 1930 t.j.).
c)    Dane osobowe takie jak: Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania PESEL lub NIP oraz imiona i nazwiska, PESELE członków rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego są przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 t.j.).
d)    Dane osobowe takie jak: adres e-mail, nr telefonu oraz nr konta bankowego są podawane przez Państwa dobrowolnie, natomiast niepodanie wyżej wymienionych danych będzie skutecznie utrudniało kontakt w przypadku adresu e-mail i nr telefonu a w przypadku nr konta bankowego zobowiąże pracodawcę do wypłacania wynagrodzenia w gotówce.
e)    Dane osobowe nauczycieli związane ze stosunkiem pracy są przekazywane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 t.j).
f)    Dane osobowe związane z korzystaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są przetwarzane do celu umożliwienia osobom uprawnionym do dofinansowania, z działalności socjalnej z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej zgodnie z ustawą z dnia z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 219 t. j.). Korzystanie ze ZFŚS jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych wymaganych przez regulamin ZFŚS obowiązujący w szkole, natomiast niepodanie danych może ograniczyć lub nawet uniemożliwić Państwu korzystanie z funduszu.
g)    W zakresie prowadzenia sprawozdawczości PFRON oraz prowadzenia obsługi finansowo-księgowej (sporządzanie list płac wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracowników szkoły, ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniu, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.) obsługę szkoły prowadzi na podstawie zawartej umowy: Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie.
h)    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy lub zakończenia korzystania z ZFŚS.

4.    Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie są profilowane; nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

5.    Informujemy również o przysługującym Pani/Panu prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów/uczennic szkoły
oraz ich rodziców/prawnych opiekunów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

1.  Administratorem danych osobowych uczniów/uczennic szkoły oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego, 77-300 Człuchów, ul. Kusocińskiego 1, reprezentowane przez dyrektora szkoły.

2.   W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych ww. zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez administratora danych osobowych - Panią Magdaleną Marią Kowalczyk - za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 59 83 45 366.

3.    Dane osobowe uczniów/uczennic szkoły oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w celu:

a)    realizacji obowiązków prawnych szkoły związanych z procesem nauczania, działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

b)  promocji szkoły, w tym osiągnięć i umiejętności ucznia/uczennicy szkoły za jego zgodą i/lub rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną w trybie - art. 6 ust. 1 lit a RODO.

c)  wykonywania przez administratora danych osobowych obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

4.    Dane osobowe uczniów/uczennic szkoły oraz ich rodziców/opiekunów prawnych nie są:

       1)   przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie są profilowane;

       2)   przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

       3)   udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak:

a)  podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (organy administracji państwowej; wymiaru sprawiedliwości)

b)  podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu LO w Człuchowie, na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firma obsługująca dziennik elektroniczny, firma obsługująca proces rekrutacji kandydatów do klas pierwszych.

5.  Dane osobowe uczniów/uczennic szkoły oraz ich rodziców/opiekunów prawnych po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.    Posiadacie Państwo prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych,

2)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)    żądania usunięcia danych, gdy:

a)    dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

b)    dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)    prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. lit. a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.   Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.