Starosta Powiatu Człuchowskiego i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego uprzejmie informuje uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie jednostek samorządowych Powiatu Człuchowskiego, które dokonały wpłaty na Powiatowy Fundusz Stypendialny, o możliwości uzyskania stypendium.

Warunki uzyskania stypendium:
1. O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie od II klasy szkoły ponadpodstawowej, którzy:

a) osiągają średnią ocen co najmniej na poziomie 4,8 lub

b) są finalistami olimpiady przedmiotowej, bądź

c) mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.

2. O stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może aplikować każdy uczeń zamieszkujący na terenie Powiatu Człuchowskiego, uczących się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski.

Pod pojęciem szczególnych osiągnięć w sporcie należy rozumieć udokumentowane uzyskanie co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np.: Polski, Europy, Świata, czy Igrzysk Olimpijskich.

Termin składania wniosków - 30 wrzesień 2020r.