Aktualności

i love banner

 

 

 

 

Poddziałanie RPPM.03.02.01 Jakość edukacji ogólnej

Tytuł projektu: Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim

Beneficjent - POWIAT CZŁUCHOWSKI

Okres realizacji projektu od 01.10.2016 do 30.10.2018

Wydatki kwalifikowalne 3 069 436,76 zł

Dofinansowanie 2 915 964,92 zł, w tym: wkład UE 2 609 021,25 zł, wkład własny 153 471,84 zł

Celem głównym w projekcie jest rozwój kompetencji. kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 90% uczniów: 1229 uczniów (628 dziewcząt oraz 601 chłopców) oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 90% nauczycieli tj. 91 n-li (70 kobiet oraz 21 mężczyzn) z ponad 60% szkół w Powiecie Człuchowskim w terminie do 30.06 2018. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP poprzez przeprowadzoną w XII-2015r. diagnozę i dostosowanie do tego odpowiednich zadań w projekcie. Cel projektu przyczyni się,do tego, że w przyszłości grupa docelowa nie będzie mieć problemów z odnalezieniem się na rynku pracy.

Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele uczący się, pracujący i mieszkający na terenie woj.pomorskiego. Wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych zostanie objętych 1364 uczniów (697 dziewcząt oraz 667chłopców), a wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych zostanie objętych 100 nauczycieli (77 kobiet oraz 23 mężczyzn) ze szkół: Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie, w skład, którego wchodzą SP, G, LO; Zasadnicza Szkoła Zawodowa Człuchów; Zasadnicza Szkoła Zawodowa Czarne; Technikum Człuchów; Technikum Czarne; Liceum Ogólnokształcące Czarne; SOSW Człuchów; ZSA Człuchów; oraz ZSGiO w Człuchowie. Zakres wsparcia i forma prowadzonych działań zostaną dostosowane do rozpoznanych umiejętności, predyspozycji i potrzeb uczestników projektu. Wyposażenie szkół w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne jest komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem n-li. Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły przed rozpoczęciem realizacji projektu.

projekt

Organizujemy...

Festiwal talentówPowiatowy Konkurs OrtograficznyKongres KobietŚwieto Patrona szkołySympozja Językowe

almanach

Szkolny fanpage

Galeria zdjęć

Prasa o nas