Regulamin rekrutacji

i love banner

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203);
- Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zmianami)
- Zarządzenie Nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. ws. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do k;as pierwszych publicznych szkoł ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – 3-letnich branżowych szkół I stopnia, na semestr I szkół policealnych oraz do szkol dla dorosłych w województwie pomorskim.

 

Przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę. Do wyboru macie pięć różnych klas:


1. Klasa językowa (rozszerzony język angielski).

2. Klasa medyczno-psychologiczna (rozszerzona biologia, chemia).

3. Klasa inżynierska (rozszerzona matematyka, fizyka/informatyka).

4. Klasa prawniczo-humanistyczna (rozszerzona historia, język polski).

5. Klasa ogólna.

 

UWAGA!
* W pierwszym tygodniu września przeprowadzony będzie test z języka angielskiego. Na podstawie wyników tego testu, oznaczającego Wasz stopień znajomości języka obcego, zostaniecie przydzieleni do odpowiednich grup językowych.
* Ostateczny wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym – pod koniec klasie pierwszej.

Rekrutacja do szkoły odbywa się drogą elektroniczną.

PODANIE należy wydrukować ze strony: http://czluchow.edu.com.pl/Kandydat.

Uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu rejestracji mogą dokonać w sekretariacie szkoły.

 

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, której składnikami są:

1) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.
2) punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

2. O przyjęciu do klasy pierwszej:

* JĘZYKOWEJ z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, decydują oceny przeliczone na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, II język obcy;

* MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNEJ z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii decydują oceny przeliczone na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, chemia, biologia;

* PRAWNICZO-HUMANISTYCZNEJ z rozszerzonym programem nauczania historii i języka polskiego decydują oceny przeliczone na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wos;

* INŻYNIERSKIEJ z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki/informatyki decydują oceny przeliczone na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, informatyka, fizyka.

*OGÓLNEJ z rozszerzonym programem nauczania dwóch przedmiotów wybranych przez ucznia decydują oceny przeliczone na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, historia.

 

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1) stopień celujący 18 pkt.
2) stopień bardzo dobry 17 pkt.
3) stopień dobry 14 pkt.
4) stopień dostateczny 8 pkt.
5) stopień dopuszczający 2 pkt.

 

4. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia:

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem na szczeblu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem na szczeblu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 2) i 3) sportowych lub artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:
a. na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.
b. na szczeblu krajowym – 3 pkt.
c. na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.
d. na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 2, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

 

5. W przypadku osób:
1) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z paragrafem 8.1
oraz/lub
2) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, lub danej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z paragrafem 8.2
oraz/lub
3) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z paragrafem 8.3
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586).

REKRUTACJA na 2018/2019

plakat 2018

  • icon O szkole
  • icon Nasze osiągnięcia
  • icon Rekrutacja do klas pierwszych
  • icon Almanach absolwentów
  • icon Multimedia
Listy absolwentów, zdjęcia klasowe, wspomnienia, zjazdy... Read More

GALERIA ZDJĘĆ

pion JPG

Szkolny fanpage